Zeta

Rijeka Zeta je duga 86 km. Pri ušću ima više vode od Morače, ali je Morača duža i ima pravolinijski i površinski tok. Vode Zete su dobro hidroenergetski iskorištene u tri hidroelektrane. Zeta je pravi vodni i ribolovni dragulj, sa autohtonom pastrmkom i drugim vrstama riba. Kada postane park prirode planirano je da se uvede i moratorijum na ribolov.

Dolina rijeke Zete i sama rijeka predstavlja važan ekosistem za Crnu Goru.

Od 352 registrovane vrste ptica u Crnoj Gori, 20 odsto od ukupnog broja predstavljaju ptice koje su očuvanog staništa, a sve te vrste su prisutne na ovom području.

Pogledajte ostalo: